Hero Image
Ohjeita puhallusvillan tilaamiseen

Ohjeita ISOVER Puhallusvillan tilaamiseen ja asentamiseen – ISOVER Puhallusvillan toimitusehdot

Ohjeita ISOVER Puhallusvillan tilaamiseen ja asentamiseen

ISOVERin puhaltajat ovat VTT:n sertifioimia. Puhallus käy vaivattomasti alan ammattilaisilta, kunhan työskentelyolosuhteet ovat turvalliset ja kohde valmiina puhallettavaksi. Lue tarkemmat tiedot alta. 

ISOVER Puhallusvillan toimitusehdot

 1. Asiakkaan on varmistettava puhaltajalle turvallinen kulkutie puhalluskohteeseen.
 2. Hinnat koskevat tuulettuvan yläpohjan vaakasuoraa lämmön- tai lisälämmöneristämistä.
 3. ISOVER Puhallusvilla toimitetaan asiakkaalle tilauksen mukaisesti valmiiksi asennettuna.
 4. Pientoimitukset (<35 m3) toimitetaan pääsääntöisesti suuntakuormina. Alle 20m3 hinnoittelu ainoastaan urakoitsijalta.
 5. Tilaus vahvistetaan asiakkaalle kirjallisesti pyydettäessä.
 6. Puhallettavat kuutiot = yläpohjan pinta-ala x puhallusvillan keskipaksuus.
 7. Kattotuoleja, halkaisijaltaan alle 1 metrin putkituksia ja 1 m2:n savupiippuja tms. rakenteita ei vähennetä laskettaessa puhallettavaa/puhallettua kuutiomäärää.
 8. Asiakas on velvollinen tarkistamaan puhallusvillatyön sen valmistumisen jälkeen ja ilmoittamaan mahdollisesti havaitusta työ- tai/ja asennusvirheestä. Työkortti on aina kuitattava ja huomautukset on tehtävä työkortin kuittauksen yhteydessä. Valmistajan ja urakoitsijan vastuu työ- ja/tai asennusvirheestä rajoittuu asiakkaan kärsimiin välittömiin vahinkoihin. Vahingonkorvauksen määrä on enintään asennustyön veroton arvo. Urakoitsijalla on oikeus vahingonkorvauksen sijasta tehdä uusi asennus.
 9. Urakoitsija ei vastaa rakenteiden heikkouksista tai puutteellisuuksista johtuvista vaurioista eikä puhallustöiden jälkeen puhallusvillan päällä liikuttaessa syntyvistä vaurioista.
 10. Puhallustyössä käytettävälle kuorma-autolle on oltava riittävän tilava, kantava ja talvella aurattu sekä hiekoitettu ajotie kohteen läheisyyteen. Puhallusurakoitsijalla on autossa vakiona 50 m puhallusletkua, mikäli puhallusmatka on enemmän, on siitä ilmoitettava erikseen toimitusta tilattaessa puhallusurakoitsijalle. Ota myös huomioon puhallusauton korkeus max. 4,40 m. Tarkista myös, että puhallusauto mahtuu kääntymään kohteessa. Mikäli kyseessä ahdas kohde, ota yhteyttä puhaltajaan etukäteen.
 11. Urakoitsijalla on oikeus olla puhaltamatta tilattua puhallusvillaa, jos jokin seikka on kunnollisen työtuloksen esteenä. Tällöin urakoitsija on velvollinen antamaan selvityksen ko. toimenpiteestä ja sen syystä. Mikäli työn este johtuu rakennuttajasta, on rakennuttaja velvollinen korvaamaan turhan käynnin urakoitsijalle. Korvauksen hinta on 120 €/h ja 1,1 €/km. Puhallusvillaurakoitsijasta riippumattomista syistä aiheutuvasta odotusajasta työmaalla veloitamme 65 €/alkavalta ½ tunnilta.
 12. Jos kohteen puhallus vaatii normaalia enemmän aikaa tai kohde on normaalista poikkeava esim. erittäin matala, voi urakoitsija vaatia lisämaksun. Maksusta sovitaan kussakin kohteessa erikseen.
 13. Saariolosuhteissa suoritettaviin puhalluksiin lisätään lauttamaksut arviolta. Esim. Ahvenanmaan lauttamaksu n. 600€ (ALV 0 %) / suunta. Suosittelemme levyvilla-asennusta saarioloihin.
 14. Puhallusvillan puhallustyön pakkasraja on – 20 °C. Kesäaikaan yläpohjan korkea lämpötila aiheuttaa myös rajoituksia puhallustyön suorittamiselle. (Työsuojeluhallinto, kuumassa työskentely)
 15. Mikäli eristys toteutetaan vinoilla katto-osilla onteloon puhaltamalla, tulee ontelon rakenteen olla ISOVER ontelopuhallusohjeen mukainen. Työmaalla on aina oltava rakennuttaja tai hänen valtuuttamansa edustaja vastaanottamassa työtä.
 16. Jos tarjousvaiheessa ei ole huomioitu mahdollista ontelopuhallusta, käytetään onteloa puhallettaessa kerrointa 2. Syynä on lisääntyvä materiaalikulutus ja työmäärä. Ontelopuhallus edellyttää sellaisia rakenneratkaisuja, että ne eivät estä sen asiallista toteuttamista.
 17. Jos kohteeseen kuuluvan käyttöullakon lattia on asennettu, käsitellään lattian alle jäävää tilaa ontelopuhalluksena.
 18. Normaaleissa avopuhalluksissa yläpohjan enimmäiskaltevuus on 1:4.
 19. Lattiapuhallus ei ole teknisesti suositeltava ratkaisu, joten lattiapuhallukset vain asiakkaan vastuulla.
 20. Asennuksen yhteydessä tulee huomioida, että puhallusvilla liikkuu herkästi ilmavirran mukana. Tämän vuoksi talon seinän läheisyydessä ei tule olla materiaaleja tai esineitä, joille villapölystä on haittaa. Ikkunat ja ovet tulee pitää suljettuina puhallustyön aikana. Puhallustyön yhteydessä villapölyä voi kulkeutua puhallusilmavirran mukana räystäskoteloihin sekä pudota maahan ja parvekkeille. Normaaleissa olosuhteissa kyseiset kohteet puhdistuvat tuulen ja sateen vaikutuksesta. Puhallusvillaurakoitsija ei vastaa näiden kohteiden tai kulkusiltojen siivouksesta.
 21. Allekirjoittamalla työkortin asiakas varmistaa itselleen 10 vuoden takuun puhallustyölle.

ISOVER Puhallusvillan asennuksen turvallisuus

Tämä ohjeistus on tarkoitettu ISOVER Puhallusvillaurakoitsijoiden turvallisen työskentelyn varmistamiseksi rakennuskohteessa. Rakennuskohteen työturvallisuudesta vastaa päätoteuttaja, jonka alaisuudessa ISOVER Puhallusvillaurakoitsijat toimivat aliurakoitsijoina. Rakennushankkeeseen ryhtyvä on aina päätoteuttajan vastuussa, ellei erikseen nimetä muuta päätoteuttajaa. Tämän ohjeen lisäksi puhallusvillan asennustyöhön sovelletaan normaalisti työturvallisuuslainsäädännössä asetettuja vaatimuksia ja ohjeita. Mikäli työtä ei voida toteuttaa turvallisesti, on ISOVER Puhallusvillaurakoitsijalla oikeus periä turhasta käynnistä aiheutuneita kuluja 90 €/h ja 1,1 €/km.


Turvallinen liikkuminen työmaa-alueella:

 • Asiakkaan on varmistettava puhaltajalle turvallinen kulkutie puhalluskohteeseen.
 • Kulkutiet on pidettävä esteistä vapaana ja varmistettava, että kompastumisen tai liukastumisen vaaraa ei ole.
 • Kaivantojen ylitys on tehtävä kävelytasoilla ja putoaminen on estettävä kaiteilla.
 • Aukot on suojattava ja merkittävä asianmukaisesti henkilöiden ja esineiden putoamisen estämiseksi.
 • Vinoilla katoilla liikkuminen ainoastaan kulkusiltoja ja lapetikkaita pitkin.
 • Asiakas vastaa lumitöistä ja liukkauden torjumisesta kulkuteillä sekä katoilla.
 • Yläpohjan työskentelytilan vapaa korkeus tulee olla vähintään 0,8 m.

 

Suojaaminen putoamiselta:

 • A-tikkailla työskentely on sallittu alle yhden (1) metrin korkeudella.
 • A-tikkaita ei saa käyttää kulkutienä.
 • Työalustana käytettävien työpukkien, pukkitelineiden ja siirreltävien telineiden tulee täyttää niille asetetut vaatimukset.
 • Nojatikkaiden käyttö työalustana on kielletty.
 • Talotikkailta kulku ainoastaan kattoluukuille, ei seinässä olevalle huoltoluukulle. Talotikkailta on järjestettävä kattoluukulle turvallinen kulkutie lapetikkailla ja kulkusillalla. Talotikkaita voidaan käyttää kulkutienä huoltoluukulle, mikäli ne on asennettu ainoastaan siihen käyttötarkoitukseen.
 • Saranoimattoman kattoluukun putoaminen on estettävä mekaanisin ratkaisuin.
 • Seinässä olevan kulkuaukon koko oltava vähintään 0,6 m x 0,6 m.
 • Kulkuaukolta on sen molemmin puolin pystyttävä turvallisesti siirtymään työtelineille, tikkaille, huoltosillalle tai tasaiselle kiinteälle alustalle.
 • Tikkaiden alustana on oltava painumaton maa tai sitä vastaava kiinteä alusta.
 • Tikkaiden kaatuminen on estettävä.
 • Nojatikkaiden pituus saa olla enintään kuusi (6) metriä. Mikäli nousua työkohteeseen on yli kuusi (6) metriä ja vaihtoehtoista kulkureittiä ei voida järjestää turvallisesti, on kulkutienä käytettävä siihen soveltuvaa telinettä tai nousutornia.
 • Kulkutienä käytettävien työtelineiden tulee täyttää määräykset, jotka asetetaan valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta.
 • Korkealla työskenneltäessä putoaminen on estettävä mekaanisin ratkaisuin esimerkiksi suojakaiteilla tai suojaverkoilla. Mikäli putoamista ei voida estää mekaanisin rakentein, on putoaminen estettävä turvavaljailla ja – köysillä. Turvaköysien asentaminen on asiakkaan vastuulla.

 

Muut vaaran aiheuttajat:

 • Työntekijöitä on informoitava muista samanaikaisista vaaraa aiheuttavista työvaiheista ja riskeistä. Esimerkiksi melua aiheuttavat työt sekä työt, jotka aiheuttavat kemiallisen altistumisen riskin (kemikaalit, asbesti, jne.).

Lisätietoja puhallusvilla-asennustyön turvallisuudesta saat paikalliselta ISOVER Puhallusvillaurakoitsijalta. Tarkista alueellasi toimivan Puhallusvillaurakoitsijan yhteystiedot!

Pyydä tarjous, tee tilaus!